ระบบบัญชีข้อมูล สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (TPSO Data Catalog)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ